Cập nhật đến ngày 23/10/2020

Cập nhật đến ngày 23/10/2020

Số tiền quyên góp được: 

+ Lớp học Buôn Coin của anh Hiếu và Chị Tâm: 1.080$

+ Bạn Đức: 300$

Tổng số tiền cho quỹ từ thiện đến hết ngày 23/10/2020: 1380$

Đã đổi số tiền này ra VNĐ = 32.085.000VNĐ.

TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN